top of page

השירותים שלנו

ייעוץ השקעות
Independent Financial Advisory

לקוחות עם היקף מינימלי של 10 מיליון ש"ח המעוניינים בייעוץ לגבי תיק נכסים קיים, יכולים לקבל שירותי ייעוץ כוללים לגבי תיק הנכסים הגלובלי שלהם. הייעוץ ניתן על ידי כספא וביצוע פעולת ההשקעה כפוף לאישור מראש של הלקוח, או לחילופין, הפעולות יכולות להתבצע על ידי הלקוח עצמו.

ניהול תיקים/עושר גלובלי
Global/Wealth Management

לקוחות עם היקף מינימלי של 2 מיליון ש"ח בארץ או 2 מיליון דולר בחו"ל, אשר אינם מעוניינים או זקוקים לשרותי ה-Family office, יכולים לקבל שירות של ניהול עושר/תיקים/אישי במטבע (שקל, דולר, אירו, פרנק שוויצרי ופאונד) ובאפיקי השקעה על פי בחירתם.
השירות ניתן ביחס לחשבון הבנק של הלקוח בישראל ו/או בחו"ל (ארה"ב, לונדון, שוויץ, לוכסמבורג).

ניהול תזרים פיננסי, עד 120

 Affordability

שירות זה מיועד ללקוחות עם היקף נכסים מינימלי של 8 מיליון  

ולמי שרוצה לקבל קצבה חודשית משמעותית מתוך תיק נכסיו, ומחייב חלוקה של קרן וריבית. (הקרן הולכת ופוחתת עם השנים כתלות בתשואה המושגת ובגובה המשיכות בפועל).

 

שירות זה מאפשר ללקוח לצפות בלוח מכוונים פשוט של תזרים המזומנים העתידי הרצוי והחזוי שלו, עד 120, כאשר אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי.

ניהול עושר משפחתי
Family Office

שירות זה מיועד למשפחות בעלות עושר רב אשר נאמד בין 20-200 מיליון ₪ המעוניינות לתחזקו על פני הדורות הבאים באמצעות סל שירותים מורחב, המהווה כלי מיטבי לניהול ותחזוקת הון ואינטרסים משפחתיים.

bottom of page