top of page

Affordability  \  ניהול תזרים פיננסי, עד 120

תכנון ארוך טווח של תזרים המזומנים, עד 120, המהווה אמצעי שליטה ובקרה על איכות החיים לאורך זמן, עבור לקוחות עם היקף נכסים מינימלי של 10 מיליון ש"ח.

שירות זה מיועד למי שרוצה לקבל קצבה חודשית משמעותית מתוך תיק נכסיו ומחייב חלוקה של קרן וריבית (הקרן הולכת ופוחתת עם השנים כתלות בתשואה המושגת ובגובה המשיכות בפועל).

 

שירות זה מאפשר ללקוח לצפות בלוח מכוונים פשוט של תזרים המזומנים העתידי החזוי (אך לא מובטח) שלו, עד 120. התזרים המחושב הינו כלי להערכה בלבד על בסיס הערכות לגבי מיסוי, תשואות היסטוריות ארוכות טווח והפקדות ו\או משיכות משמעותיות לאורך התקופה. התזרים מתעדכן מעת לעת בהתאם לתשואות, מיסוי, משיכות ו\או הפקדות בפועל. התזרים אינו מובטח ואינו מבטיח תשואה או הישגים מסויימים.

ברמת התכנון, אנו מבצעים סימולציית מס (בשיתוף עם מומחי מס ומומחים פנסיוניים), הערכת תשואות ההשקעות, רכישות עתידיות, ולמעשה את רוב המשמעויות של כל המהלכים הפיננסיים לאורך זמן ובכל היבטי ה- LifeStyle. מידע זה עוזר ללקוח להתכונן כראוי לכל מאורע פיננסי בחייו, ולהעריך בכל שלב כיצד פעולותיו (עזרה לילדים, רכישות משמעותיות וכו') עתידות להשפיע על הונו, הן בטווח הקצר והן בטווח הרחוק.

למה עליכם לצפות בתהליך?

IV

מעקב וחיווי שוטפים

III

הקצאת נכסים

II

תשואת מטרה

I

מיפוי צרכים

bottom of page