top of page

Family Office  \  ניהול עושר משפחתי

שירות ה-Family Office מתאים למשפחות בעלות אופק השקעה ארוך, המבקשות לשמר את עושרן הנאמד בין 20-100 מיליון ש"ח במעבר הדורות (Financial Heritage) ולנהל את מאזן העושר המשפחתי.

פעילות Family Office מתקיימת למעלה מ- 150 שנים ע"י חברות בארה"ב ובאירופה. שירות זה משלב הצמחת נכסים ובקרה, הגנה על הנכסים, פילנתרופיה ושרותי נוחות. שירות זה מהווה כלי מיטבי לניהול ותחזוקת הון ואינטרסים משפחתיים במעבר דורות

 כספא מציעה שירות ניהול עושר פיננסי כולל - One Stop Shop - לכל הצרכים הפיננסיים.

במסגרת שירות זה, כספא מתכללת ומבצעת בקרה שוטפת של כלל הנכסים באופן רוחבי, על ידי דיווח מאוחד של כל אחד מהנכסים לחוד ושל כלל הנכסים יחד.

כספא מתאימה את המנהלים או היועצים הטובים ביותר לכל נכס, בין אם באמצעות ניהול ישיר של כספא ובין אם באמצעות בחירת מומחים עבור ניהול תיקי השקעות שונים ו/או קרנות השקעה ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או יועצים משפטיים ו/או יועצי מס ואחרים.

היתרון המרכזי ש-Family Office יכול להעניק למשקיעיו הוא הנגשה של עסקאות ומוצרים אלטרנטיביים איכותיים בשוק הלא סחיר. זאת, לאור יכולתם של בעלי הון להעמיד את סכומי המינימום הנדרשים לשם כך. אלה תורמים לפיזור הסיכונים ואינם זמינים לציבור הרחב, המשקיע בעיקר בשוק ההון הסחיר.

לאילו שירותים עליכם לצפות?
*השירותים שכספא מספקת במסגרת שירות זה מתבצעים הן על ידי המנהלים בכספא והן על ידי מומחים שונים המספקים שירותים יעודיים

עסק משפחתי
Family Business

II

גיבוש ההמלצות הפיננסיות (בשיתוף עם מומחים פיננסיים) כגון:

 •  ניתוח חזון, ערכים צרכים ויכולות של דור המייסדים ודור ההמשך.

 • הצגת תכנית מפורטת למעבר עושר התואמת את מסקנות הניתוח.

 • אימון אישי ועסקי של דור ההמשך במהלך תקופת הביניים לפני מעבר פורמאלי של הנכס לניהולו השוטף.

 • פיקוח ובקרה אחר המעבר התקין של הנכסים לבני דור ההמשך והמשך ליווי.

I

הצמחת נכסים
Asset Growth

1. בניית דו"חות כספיים מצרפיים כגון (מאזן, רווח והפסד ותזרים מזומנים):

 • ריכוז כל נכסי המשפחה לסוגיהם: חשבונות בנק, תיקי השקעות, נכסים פנסיוניים, נכסים ריאליים ונדל"ן, השקעות בלתי סחירות וכיוצ"ב.

 • בקרה ופיקוח על כל נכסי המשפחה: אישיים ו/או מסחריים.

 • תכנון המטרות הפיננסיות של הלקוח ומשק הבית.

 • בניית תקציב שנתי משפחתי ברמה חודשית.

 • דוח מעקב חודשי של תקציב מול ביצוע.

 • ניהול תזרים מזומנים משפחתי ברמה יומית / חודשית / רבעונית.

2. ניהול תיקים

3. ייעוץ השקעות

4. הקצאה ופיקוח על מנהלים אחרים

VI

תכנון תהליכי פרישה 
Life planning

במסגרת שירות זה אנו מסייעים למשפחות בתכנון לקראת פרישה (בשיתוף עם מומחים פנסיוניים), ללא זיקה או ניגוד אינטרסים מצד כספא.

V

פילנתרופיה
Philanthropy

במסגרת שירות זה אנו מסייעים למשפחות ליישם את אסטרטגיית הפילנתרופיה שלהן.

IV

ללקוחות U.H.N.I

 • הכנת דו"חות לבנק ישראל בכפוף לדרישות החוק (מתבצע ע"י רו"ח).

 • ניהול המשאב האנושי הקשור לנכסי המשפחה (עובדי משק בית, נהגים, מטפלות וכיוצ"ב).

 • פיקוח, בקרה, מעקב וחידוש של תחום הביטוחים נכסים, כלי רכב, צד ג' (בשיתוף עם מומחים מתחום הביטוח).

III

הגנה על נכסים
Asset Protection

1. יצירת תכנית מס (בשיתוף עם מומחי מס)

2. יצירת הסכמים משפטיים (בשיתוף עם מומחים משפטיים) כגון:

 • הסכמי ממון​

 • צוואות

 • ייפוי כח מתמשך​

3. ניהול סיכונים​

bottom of page