top of page

Independent Financial Advisory   \  ייעוץ השקעות

שירות זה מיועד ללקוחות המעוניינים בייעוץ או ואלידציה לגבי תיק נכסים קיים, הנאמד ב-10 מיליון ש"ח ומעלה.

כספא מציעה שירותי ייעוץ השקעות ללקוחות פרטיים ולגופים מוסדיים, על בסיס עבודת מחקר וניתוח מעמיקים ומקיפים. זאת בהתאם לבקשת הלקוח, בתחום ההשקעות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים בארץ ובחו"ל, בנושאים פיננסים בסיסיים ומורכבים כאחד.

הייעוץ מתבצע על ידי כספא לאחר בירור מעמיק של צרכי הלקוח לרבות בחינת רמת הסיכון המתאימה לו, 

 וביצוע פעולת ההשקעה כפוף לאישור מראש של הלקוח, או לחילופין, הפעולות יכולות להתבצע על ידי הלקוח עצמו.

למה עליכם לצפות בהליך?

IV

III

יישום אסטרטגיית
ההשקעה

II

קביעת אסטרטגיית
הקצאת נכסים

I

הגדרת מטרות
ההשקעה

דיווח

bottom of page